Biz barada

Halkara söwda işinde daşalýan ýükler bilen amallary geçirmek we olary saklamak hyzmatlaryny etmek boýunça Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy döredildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy

Halkara söwda işinde daşalýan ýükler bilen amallary geçirmek we olary saklamak hyzmatlaryny etmek boýunça 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy döredildi. Direksiýany esaslandyryjy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bolup durýar.

Direksiýa edara görnüşindäki tarap bolmak bilen doly hojalyk hasaplaşygy we öz-özüni maliýeleşdirmek ýörelgelerinde işleýär. Direksiýa hojalyk işiniň çäklerinde beýleki kärhanalar, guramalar we fiziki şahslar bilen ýüze çykýan gatnaşyklary şertnamalaryň esasynda amala aşyrýar.

Gury portlaryň işini dolandyrmak, ýükler bilen amallary geçirmek, olary saklamak we gaýtadan ýüklemek boýunça hyzmatlary etmek, daşary ykdysady işine gatnaşyjylar tarapyndan amala aşyrylýan işler üçin amatly şertleri döretmek Direksiýanyň esasy wezipeleri bolup durýar.

Direksiýanyň ösüş maksatnamasy gury portlaryň infrastrukturalarynyň ösdürilmegine, Türkmenistanyň üstaşyr-ulag geçelgeleriniň özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga, Türkmenistanyň çäginde halkara, şol sanda üstaşyr ýük daşamalarynyň möçberleriniň artdyrylmagyna we daşalýan ýüklere edilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.

Direksiýa ähli gyzyklanma bildirýän taraplara ýükler bilen amallary geçirmek we olary wagtlaýyn saklanylýan ammarlarda we gümrük ammarlarynda saklamak boýunça öz hyzmatlaryny teklip edýär.

Eger-de Sizde Direksiýanyň alyp barýan işi boýunça islendik sorag ýa-da gury portlarynyň işini mundan beýläk hem kämilleşdirmek boýunça teklipleriňiz bar bolsa, Size amatly bolan usul arkaly biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Tanyşdyryş wideo

Türkmenistanyň Merkezi Gümrük Terminaly bilen tanyşdyryş wideo

SALGYLARYMYZ

HABARLAŞMAK

Merkezi gümrük terminaly

SALGYMYZ:

744205, Türkmenistan, Aşgabat ş., Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Ymamnazar" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Ymamnazar duralga - Lebap welaýat gümrükhanasynyň Ymamnazar gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Sarahs" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Sarahs duralga - Ahal welaýat gümrükhanasynyň Sarahs awtoýollary gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Farap" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Farap duralga - Lebap welaýat gümrükhanasynyň Farap awtoýollary gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm