Hasaba almak

Türkmenistanyň çägine gelýän we geçip gidýän ýükler barada öňünden maglumat bermek bilen resmileşdirmek işini çaltlandyryp bilersiňiz

POZ
+ Resminama goşmak
* Ähli maglumatlar türkmen dilinde we elipbiýde doldyrylmalydyr.