Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi

Gysga beýany

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna nobatdaky ynsanperwerlik ýüküniň uly tapgyry bilen ýörite awtoulag kerweni ugradyldy.

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna nobatdaky ynsanperwerlik ýüküniň uly tapgyry bilen ýörite awtoulag kerweni ugradyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Doganlyk owgan halkyna muzdsuz kömek hökmünde derman we lukmançylyk serişdeleri, dokma önümleri hem-de çagalaryň egin-eşikleri, okuw kitaplary we mekdep esbaplary, süýji-köke önümleri, beýleki harytlar iberildi.

Türkmenistan parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümleriniň ösdürilmegine, parahat durmuşyň kemala gelmegine düýpli goşant goşýar. Ýurdumyz goňşy döwletiň halkyna yzygiderli goldaw bermek bilen, däp bolan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna hem-de ikitaraplaýyn ynsanperwer hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gyzyklanma bildirýändigini tassyklaýar.

Soňky habarlar

Ählisi

16 Dekabr, 2019 ý.

09 Dekabr, 2019 ý.