Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy

Gysga beýany

Çeşme: “customs.gov.tm/ru” resmi web saýty.

2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň başlangyjynyň esasynda guraldy.

Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, ýurdumyzda işleýän ilçihanalaryň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dabaranyň dowamynda çykyş eden Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, ýurdumyzyň daşary işler ministri R.Meredow paýtagtymyzyň, özgeren keşbinde ýurdumyzyň garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan uly üstünliklerini we biziň döwletimiziň ýeten belent halkara derejesini görmek bolýandygyny belledi.

Şeýle hem tanyşdyrylyş dabarasynda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Aleksandr Blohin, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebitleýin merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Metýu Stiwen Klimow, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wagtlaýyn utgaşdyryjysy, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory Baýramgül Orazdurdyýewa, Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Farruh Homiddin Şarifzoda çykyş etdiler.
Dabara gatnaşanlar “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabyň rus dilinde neşir edilmeginiň Aşgabadyň baý taryhynyň ähmiýetli sahypalaryny, şäheriň binagärlik aýratynlyklaryny we gözelligini, şeýle hem Türkmenistanyň paýtagtynyň ertirki güni bilen okyjylaryň giň köpçüligini ýakyndan tanyşdyrmaga mümknilik berýändigini nygtadylar.
Kitabyň içinde ýerleşdirilen suratlar şäheriň edebi beýanatynyň üstüni doldurýar we paýtagtyň innowasiýalary, milli binagärlik sungatyny we ýokary derejedäki estetiki özboluşlylygyny jemleýän keşbini okyjylaryň göz öňünde janlandyrýar.

Soňky habarlar

Ählisi

11 Iýun, 2021 ý.

09 Iýun, 2021 ý.