Türkmenistanyň Prezidenti Daniýanyň Şa zenanyny gutlady

Gysga beýany

“customs.gov.tm/ru” resmi web saýty.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daniýanyň milli baýramy — Şa zenanynyň doglan güni mynasybetli Daniýanyň Şa zenany hanym Margrete II we ýurduň ähli halkyna ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Şa zenany Margrete II tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Daniýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

Soňky habarlar

Ählisi

20 Aprel, 2022 ý.

19 Aprel, 2022 ý.