Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

Gysga beýany

“customs.gov.tm/ru” resmi web saýty.

Halkymyzyň ruhy köklerine we özboluşly medeni mirasyna ygrarlydygyny beýan edýän bu ajaýyp baýramçylykda ady rowaýata öwrülen ahalteke bedewleri aýratyn orny eýeläp, türkmen halkynyň atlara sarpaly hem-de mähir-alada bilen garaýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Ýyndam bedewler taryhyň, häzirki zamanyň we berkarar Watanymyzyň geljeginiň nyşanydyr. Bu üç arabaglanyşykda öz mirasyny goramagy hem-de sarpalamagy, şu gününi gurmagy we geljege tarap ýol çekmegi başarýan halkymyzyň beýik ykbaly jemlenýär. “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda behişdi bedewlerimiziň deňsiz-taýsyz şöhraty olaryň gözelligine we kaddy-kamatyna laýyk täze öwüşginlere beslendi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda golaýda geçirilen ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry bedewlere bagyşlanan dabaralaryň hatarynda ajaýyp waka öwrüldi. Onda bu tohum atlaryň iň oňat wekilleri görkezilip, şolaryň arasynda, ýokary derejeli eminleriň netijelerine görä, bu toplumyň bedewi Melebaş “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” diýlip ykrar edildi. Şeýle hem behişdi bedewlere eserlerini bagyşlan döredijilik işgärleriniň arasyndaky bäsleşigiň ýeňijilerine döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Soňky habarlar

Ählisi

23 Iýun, 2022 ý.

23 Iýun, 2022 ý.