Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Gysga beýany

“customs.gov.tm/ru” resmi web saýty.

Düýn hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim sebitde alnyp barylýan işler barada hasabat berip, bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, bugdaýyň zyýankeşleriniň öňüni almak, olara garşy bioönümleri ulanmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişi, bugdaýyň kesellerine garşy göreş çäreleriniň alnyp barlyşy barada aýtdy.

Welaýatda gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek hem-de agrotehniki möhletde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny doly güýjünde işletmek, pagtaçy-kärendeçileri zerur bolan gowaça tohumlary bilen üpjün etmek, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek işleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berildi. Sebitde ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, şeýle-de beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär. Mundan başga-da, ýüpek gurçugyna ideg etmegiň agrotehniki görkezmelere laýyk ýerine ýetirilýändigi barada aýdyldy.

Soňky habarlar

Ählisi

23 Iýun, 2022 ý.

23 Iýun, 2022 ý.