Türkmenistan we Katar hyzmatdaşlygy ösdürýär

Gysga beýany

Çeşme: www.customs.gov.tm

2022-nji ýylyň 16-17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Katar Döwletine saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Saparyň çäklerinde 16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew Katar Döwletiniň Daşary işler boýunça Döwlet ministri Soltan bin Saad Al-Muraiki bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ugurlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary derejeli saparlaryň döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýeti barada aýratyn bellenildi.

Şunuň bilen birlikde, söhbetdeşler maýa goýumlary we ulag ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygyň ilerledilmeginiň mümkinçiliklerine seredip geçdiler. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň wekiliýetiniň we Katar Döwletiniň Energetika ministrliginiň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasynda energetika pudagynda özara bähbitli gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagy boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda maýa goýum taslamalary boýunça meseleler ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem türkmen wekiliýetiniň Katar Ösüş Bankynyň ýolbaşçy wekilleri bilen duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu ugurda taraplar maliýe we bank ulgamlarynda aragatnaşyklarynyň ilerledilmegi bilen bagly meselelere seredip geçdiler.

2022-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine saparynyň çäklerinde Katar Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Baş Sekretary Ahmed bin Hassan Al Hammadi bilen duşuşygy geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar syýasy-diplomatiki ugry boýunça ikitaraplaýyn gün tertibiniň birnäçe meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň DIM-leriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň geçirilmeginiň ähmiýeti barada bellenildi.

Söwda-ykdysady, maýa goýum we ulag ulgamlarynda gatnaşyklary pugtalandyrmak bilen bagly meselelere seredildi. Diplomatlar şeýle hem medeni-ynsanperwer ugry boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şol gün türkmen wekiliýetiniň Katar Döwletiniň Milli bankynyň hem-de Ösüş gaznasynyň ýolbaşçy wekilleri bilen duşuşyklary geçirildi.

Bu duşuşyklaryň dowamynda söwda, maliýe we bank ulgamlarynda iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurlarda gatnaşyklary has hem ösdürmek üçin anyk ädimler kesgitlenildi. Maýa goýum hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça taraplaryň gyzyklanmasy beýan edildi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Katar Döwletiniň Milli Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti Şeýh Joaan bin Hamad Al Tani bilen gepleşikleri geçirildi. Onuň dowamynda sport ulgamyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi, hususan-da iki ýurduň Milli Olimpiýa komitetleriniň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselesine seredildi.

Soňky habarlar

Ählisi

17 Noýabr, 2022 ý.

17 Noýabr, 2022 ý.