Merkezi gümrük terminaly

Merkezi gümrük terminaly Türkmenistanyň paýtagty - Aşgabat şäherinden demirgazyk-gündogarda, aýlaw ýolunyň 16-njy kilometrinde ýerleşýär we iri ulag-logistik merkezi bolup durýar

Interaktiw karta

Terminalyň ýerleşiş aýratynlygy we ýeňilligi

Terminalyň gös-göni golaýynda aşakdakylar ýerleşýär:

  • Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesi (ТРАСЕКА) - M37 belgili awtoýoly
  • Halkara awtoýol we demir ýol döwlet serhedinden geçiriş nokatlary
  • Änew we Gypjak demir ýol beketleri
  • Aşgabat şäheriniň halkara aeroporty
  • Gümrük we beýleki döwlet edaralary

Terminalyň çäginde ýerine ýetirilýän hyzmatlarymyz

Gümrük ammarynda ýerleşen harytlar bilen geçirilýän operasiýalar:

  • ýükleri düşürmek, ýüklemek we gaýtadan ýüklemek;
  • ýükleri üç ýyl möhlete çenli saklamak;
  • harytlary gözden geçirmek we ölçemek, olardan nusgalyklary we nusgalary almak;
  • ýönekeý ýygnama operasiýalary, şeýle hem tapgyrlaryň böleklere bölünmegini, ugratmalaryň düzülmegini, aýyl-saýyl etmegi, gaplamagy, gaýtadan gaplamagy, belgilemegi, harytlaryň hilini gowulandyrmak üçin zerur bolan operasiýalary hem goşmak bilen harytlary satuwa we ulagly daşamaga taýýarlamak üçin zerur bolan operasiýalar;
  • harytlaryň aýrybaşgalanmagy, ýagny olar babatdaky eýelik etmek, peýdalanmak ýa-da ygtyýarlyk etmek hukuklarynyň geçirilmegi.