"Sarahs" gümrük nokady

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda türkmen-eýran serhedinde «Sarahs awtoýollary» gümrük nokadynyň golaýynda serhetýaka duralgasy hem-de ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdança işe girizildi.

Gysga beýany

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda türkmen-eýran serhedinde «Sarahs awtoýollary» gümrük nokadynyň golaýynda serhetýaka duralgasy hem-de ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdança işe girizildi.

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda türkmen-eýran serhedinde «Sarahs awtoýollary» gümrük nokadynyň golaýynda  serhetýaka duralgasy hem-de ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdança işe girizildi. Gümrük nokadynyň halkara awtoýol we demir ýol geçelgeleriniň golaýynda ýerleşmegi onuň netijeli işlemegini üpjün eder.

Gümrük nokadynda awtoulaglaryň girmegi we çykmagy üçin niýetlenen derwezeli, gije-gündiz wideogözegçilik we gorag ulgamy bilen enjamlaşdyrylan goralýan zolak bolup durýar. Bu desgalaryň çäginde awtoulaglaryň wagtlaýyn durmagy üçin ýerleriň, ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdançalaryň, dükanlaryň, ulag serişdelerini abatlamak üçin ussahanalaryň, awtoýuwalgalaryň we arassaçylyk-durmuş jaýlarynyň bolmagy göz öňünde tutulandyr.

«Sarahs» gümrük nokadynyň aýratynlyklary

Aşakda görkezilenler «Sarahs» gury portunyň esasy wezipeleri bolup durýar:

 • serhetýaka gümrük postlarynyň golaýynda ýük awtoulag serişdeleriniň hereketini we ýerleşişini tertipleşdirmek;
 • ýük awtoulag serişdeleri üçin goralýan duralgany üpjün etmek;
 • ýükleri hem-de konteýnerleri düşürmek, ýüklemek we saklamak;
 • konteýnerleri awtoulaglardan demir ýol platformalaryna we tersine gaýtadan ýüklemek;
 • sürüjiler üçin arassaçylyk-durmuş şertlerini döretmek;
 • jemgyýetçilik iýmiti, ilkinji zerur harytlary ýerlemek, ulag serişdelerini abatlamak çygrynda hyzmatlary etmek.

«Sarahs» gümrük nokadynda ýerleşýän desgalar

«Sarahs» gury porty boýunça maglumatlar:

 • 200 orunlyk ýük awtoulag serişdeleri üçin duralga;
 • gümrük ammary gümrük düzgünine ýerleşdirilen ýükler üçin ammar jaýy, umumy meýdany 590 m²;
 • ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdança, umumy meýdany 30 000 m²;
 • dolandyryş binasy, şol sanda ulag-ekspeditor kompaniýalarynyň, ýüki iberijileriň we alyjylaryň, distribýutorlaryň we gümrük dellallarynyň edara jaýlary;
 • naharhana;
 • ilkinji zerur harytlaryň we awtoshaýlaryň dükanlary;
 • awtoulaglary abatlamak üçin ussahanalar;
 • arassaçylyk-durmuş jaýlary;
 • türkmen-eýran serhedinde «Sarahs awtoýollary» gümrük postuna çenli aralyk 1 120 metr;
 • golaýynda Sarahs demir ýol bekedi ýerleşýär.