"Ymamnazar" gümrük nokady

Awtoduralganyň we açyk meýdançanyň gurulmagy awtoýol we demir ýol ulaglarynyň özara sazlaşykly hereketi üçin «Ymamnazar» gury portunyň - ulag-logistik merkeziniň döredilmegi boýunça ilkinji nobatdaky wezipe bolup durýar.

Gysga beýany

Awtoduralganyň we açyk meýdançanyň gurulmagy awtoýol we demir ýol ulaglarynyň özara sazlaşykly hereketi üçin «Ymamnazar» gury portunyň - ulag-logistik merkeziniň döredilmegi boýunça ilkinji nobatdaky wezipe bolup durýar.

Häzirki wagtda türkmen-owgan serhedindäki «Ymamnazar» we «Ymamnazar demirýollary» gümrük postlarynyň golaýynda ýerleşýän serhetýaka awtoduralgasynyň hem-de ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdançanyň gurluşygy alnyp baryldy. Bu desgalaryň 2017-nji ýylyň aprel aýynda işe girizildi.

Awtoduralganyň we açyk meýdançanyň gurulmagy awtoýol we demir ýol ulaglarynyň özara sazlaşykly hereketi üçin «Ymamnazar» gury portunyň - ulag-logistik merkeziniň döredilmegi boýunça ilkinji nobatdaky wezipe bolup durdy. Bu gury port «Ymamnazar» we «Ymamnazar demirýollary» gümrük postlarynyň üsti bilen halkara ýük akymlarynyň geçirilmegi üçin amatly şertleri döreder hem-de Aziýanyň halkara demir ýol ulag geçelgesini giňden ulanylmagyna ýardam berer.

Gury porty gurmak boýunça taslamanyň wajyplygy golaýda Aziýanyň halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyrynyň - Atamyrat - Ymamnazar (Türkmenistan) - Akina (Owganystan) demir ýolunyň we türkmen-owgan serhediniň golaýynda nebit önümlerini kabul etmek, saklamak we ugratmak boýunça terminalyň işe girizilmegi bilen bagly bolup durýar.

Bu demir ýolunyň we terminalyň açylanyndan bäri köp wagtyň geçmändigine garamazdan, «Ymamnazar» we «Ymamnazar demirýollary» gümrük postlarynyň üsti bilen eksport we üstaşyr ýükleriň möçberleriniň artýandygyna syn edilýär. Halkara geçelgesiniň bu böleginde halkara ýük daşamalarynyň artmagy döwrebap logistik ulgamly ulag hyzmaty boýunça merkeziň döredilmegini talap edýär.

«Ymamnazar» gury portunyň gurluşygynyň birinji tapgyrda işe girizilen desgalar:

 • umumy meýdany 40 000 m²
 • 150 orunlyk ýük awtoulag serişdeleri üçin duralga;
 • ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdança, umumy meýdany 20 000 m²;
 • dolandyryş binasy;
 • naharhana;
 • ilkinji zerur harytlaryň we awtoşaýlaryň dükanlary;
 • awtoulaglary abatlamak üçin ussahana;
 • awtoýuwalga;
 • arassaçylyk-durmuş jaýlary.

"Ymamnazar" gümrük nokadynyň aýratynlyklary

Gury portuň çäginde aşakdaky operasiýalar amala aşyrylar:

 • ýükleri düşürmek, ýüklemek we gaýtadan ýüklemek;
 • ýükleriň we konteýnerleriň saklanylmagy;
 • harytlary gözden geçirmek we ölçemek, olardan nusgalyklary we nusgalary almak;
 • ýönekeý ýygnama operasiýalary, şeýle hem tapgyrlaryň böleklere bölünmegini, ugratmalaryň düzülmegini, aýyl-saýyl etmegi, gaplamagy, gaýtadan gaplamagy, belgilemegi, harytlaryň hilini gowulandyrmak üçin zerur bolan operasiýalary hem goşmak bilen harytlary satuwa we ulagly daşamaga taýýarlamak üçin zerur bolan operasiýalar;
 • harytlaryň aýrybaşgalanmagy, ýagny olar babatdaky eýelik etmek, peýdalanmak ýa-da ygtyýarlyk etmek hukuklarynyň geçirilmegi.

«Ymamnazar» gümrük nokadynyň gurluşy

Taslama laýyklykda «Ymamnazar» gury porty aşakda görkezilen desgalardan ybarat:

 • ulag serişdeleriniň girmegi we çykmagy üçin niýetlenen derwezeli goralýan zolak;
 • ýükleri we konteýnerleri saklamak üçin açyk meýdançalar we ammar jaýlary;
 • aýratyn demir ýol şahasy;
 • gümrük gözegçiligi üçin serişdeler we enjamlar;
 • ýükler we konteýnerler bilen iş alyp barmak üçin degişli enjamlar;
 • ýük ulag serişdeleriniň durmagy üçin ýeterlikli orunly ulag serişdelerini ýerleşdirmek üçin meýdançalar;
 • gümrük edaralarynyň we beýleki gözegçilik gulluklaryň, ýük ekspeditorlaryň, ýük iberijileriň, gümrük dellallaryň we banklaryň dolandyryş binalary;
 • konteýnerleri, ulag serişdelerini we enjamlary abatlamak üçin ussahanalar;
 • myhmanhana, gepleşikleri geçirmek üçin otaglar, naharhanalar, dükanlar, arassaçylyk-durmuş jaýlary we beýleki tehniki jaýlar.